Tips en venn    aaAA |  SIDEKART

Tips en venn

Du kan tipse andre om artikkelen ved å sende en e-post.
Felt som er markert med stjerne (*) må fylles ut. Klikk "Send tips" når du er ferdig.

For å sende til flere mottakere: separer adressene med komma.

Mottaker: *
Avsender: *
Kommentar:
 
Sikkerhetssjekk: *
(Skriv inn summen)
 
Klar tale fra Venstre: Bygg høyhastighetsbaner i Norge!
18.06.2015
Høyhastighetsbaner er smart samferdsel, sier Venstres landsstyre, og vedtok enstemmig uttalelsen "Bygg høyhastighetsbaner i Norge" i landsstyremøtet 14.06.2015:
Norge trenger bedre og raskere kommunikasjoner, regionalt og nasjonalt. Samtidig må vi bidra til reduserte klimautslipp. Moderne høyhastighetsbaner vil redusere reisetider så kraftig at avstandsulemper nærmest blir opphevet, styrke norsk konkurranseevne, bygge landet og gi sterkere regioner med større bo-, arbeids- og kompetanseområder.
 
Moderne høyhastighetsbaner vil kunne gi et bedre og mer konkurransedyktig alternativ til store deler av dagens fly-, bil- og godstrafikk. Det vil elektrifisere store deler av norsk samferdsel og slik bidra til kraftige kutt i norske klimautslipp.
 
Miljøvennlig transport
Norge skal redusere sine klimautslipp med 40 % innen 2030. For å nå dette målet, er det avgjørende med endringer i norsk samferdselspolitikk. Transportsektoren står i dag for ca. en tredjedel, og en stadig økende del av norske klimautslipp. Nordmenn reiser 10 ganger mer med innenriks fly enn gjennomsnittet i Europa. Vi kjører mest bil per innbygger, og godstrafikken flykter fra dårlige og upålitelige baner til vei, stikk i strid med samfunnsmessige mål.
 
Moderne høyhastighetsbaner vil gi et nasjonalt InterCity-nett med reisetider til/fra Oslo på rundt 2 ½ time eller bedre for hele Norge sør for Trondheim. Erfaringstall viser at når reisetiden med tog er på 2 ½ time bil ca. 80 % velge toget framfor fly. Dette vil bli en del av et felles nordisk høyhastighetsnett med Sverige, videre mot Danmark og Europa. Det vil også være naturlig å utrede mulig forlengelse videre til andre landsdeler.
 
Høyhastighetsnett
Venstre ønsker at et slikt høyhastighetsnett skal legges opp slik at Norge kan bindes sammen nasjonalt og regionalt med svært korte reisetider. InterCity-, regional- og langdistansetrafikk vil gjensidig kunne styrke hverandre og gi økt tilbud med flere avganger.
 
Moderne, dobbeltsporet baner vil gi en helt ny kapasitet, regularitet og kvalitet for godstrafikken, som vil være helt nødvendig for å nå målet om overføring av godstrafikk fra vei til bane.
 
Høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept svarer på moderne krav til mobilitet på en bærekraftig og effektiv måte. Høyhastighetsbaner er smart samferdsel.
 
Venstre vil:
  • Styrke norsk konkurranseevne, nærings- og samfunnsliv gjennom utbygging av moderne og konkurransedyktige høyhastighetsbaner mellom landsdelene til våre naboland.
  • At jernbanen slik skal bli det foretrukne alternativet i transportsystemet, både for nærtrafikk, fjerntrafikk og godstrafikk.
  • Redusere norske klimautslipp kraftig ved at store deler av dagens fly-, bil- og trailertrafikk elektrifiseres gjennom overgang til konkurransekraftige høyhastighetsbaner.