Norsk bane Nyheter fra Norsk bane Avento CMS 4.0 http://www.norskbane.no 03.03.2018 Besteforeldrenes klimaaksjon ber Stortinget om hh-baner VI TRENGER EN FRAMSKYNDET OG MODERNE JERNBANESATSING MED HØGHASTIGHETSBANER, skriver Besteforeldrenes klimaaksjon i et brev til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, Energi- og miljøkomitéen og Bane NOR. Folk i Norge fortjener et bedre jernbanetilbud, mener Besteforeldrenes klimaaksjon, som reagerer på meldinga fra Bane NOR om at en rekke InterCity-prosjekter vil bli utsatt enda en gang. Samtidig er tida overmoden for moderne høghastighetsbaner for gods og passasjerer mellom de store byene, og mellom Norge og utlandet. Dette må komme i stedet for – og ikke i tillegg til – motorveiutbygging og flyplassutvidelser, skriver vi i et brev til de folkevalgte. http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=285 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=285 12.10.2017 Utredning alternativ jernbanetrasé Sandbukta–Moss–Saastad Jernbanetraséen i Moss er blitt ekstremt kostbar, med 9,25 mrd. for 10,2 km bane, og ved svært store inngrep hvor 220 boenheter må innløses. Sving med hastighetsbegrensning på 80 km/t og en begrenset kapasitet for godstrafikk er også lite gunstig med tanke på Østfoldbanen som porten til Europa for person- og godstrafikk på bane. Dette samsvarer også dårlig med vedtaket i Nasjonal transportplan 2018 – 2029 om at «fremtidige jernbanestrekninger skal planlegges slik at de vil kunne inngå i et fremtidig høyhastighetsnett». Spørsmålet er derfor om det kan finnes alternativ til lavere kostnad, med langt færre inngrep og som samtidig kan inngå i en fremtidsrettet plan for konkurransedyktig kvalitet, kapasitet og hastighet for gods- og persontrafikk på Østfoldbanen og videre til Sverige og Europa. Vi mener nå å kunne svare ja på dette spørsmålet. http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=282 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=282 20.09.2017 Utredning Oslo - Stockholm, stadig mer kunnskap 21.09.2017 Norsk Bane AS har gjennom flere år arbeidet med en jernbaneutredning Oslo - Stockholm. Vi utvikler konsepter og planforslag med meget høy detaljering etter en inngående vurdering av alle tenkelige løsninger. Utredningen gjennomføres i flere faser og i nær dialog med berørte kommuner og fylker. Mange steder innarbeider en nå våre planforslag i kommunale arealplaner. Foreslått trasé vil tillate Oslo - Stockholm på 2:40 timer inkludert stopp på 8 av i alt ca. 18 stasjoner, og vil tjene både langdistanse-, regional- og godstrafikken. Våre rapporter gjør i detalj rede for hvorfor vi anbefaler eller fraråder forskjellige traséalternativ, hvorfor det som oftest ikke er mulig eller tilrådelig å bygge om eksisterende spor til kapasitetssterke baner for attraktive reise- og frakttider, og hva som kreves for lønnsommer investeringer med lang levetid. Mens grovere analyser har en tendens til å overvurdere tilbudsforbedringene og undervurdere investeringsbehovet, er vi med vårt materiale og den forankringen vår utredning har lokalt, i ferd med å levere et uunværlig grunnlag for politiske beslutninger. http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=281 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=281 16.06.2017 Full sal på ope møte om Vestlandsbanen i Sauda 13.06. Det var full sal med 60 – 70 deltakarar og stort engasjement under ope møte i regi av Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli måndag 13.06.2017, kl. 11:30 – 12:30 på Kløver Hotell, Sauda. http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=279 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=279 01.06.2017 Kronikk i Stavanger Aftenblad: Lyntoget på sporet til Rogaland «Nye linjer må både få dobbeltspor med høy kapasitet og dimensjoneres for høy fart», skriver Hallgeir Langeland og Solfrid Lerbrekk i en kronikk i Stavanger Aftenblad 30.05.2017. «En slik strategi vil øke nytten og inntektene betraktelig. Det vil skape en revolusjon for pendlerne. Samtidig oppnår vi så raske reisetider at folk kan bo eller arbeide utenfor sentraene. Press- og miljøproblemer reduseres. Så å si alle vil ta toget dersom det kan tilby den samme reisetida fra sentrum til sentrum som flyet. Det viser erfaringer fra andre land.» http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=276 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=276 05.04.2017 NTP: Unngå feilinvesteringer, planlegg for høyhastighetsnett. En konkurransedyktig høyhastighets jernbane har et stort potensiale for person- og godstrafikk på lange og regionale strekninger. Men jernbanen i Norge har alt for lenge vært preget av en bit-for-bit-planlegging, som har ført til mange sterkt begrensende flaskehalser. Risikoen for mange kommende flaskehalser og feilinvesteringer er dessverre også stor. Det kan undergrave markedspotensialet, samfunnseffektene, lønnsomheten og avkastningen for investeringene i jernbanen. To setninger i kapittel 3.4.3. i regjeringens forslag til NTP kan derfor bli svært viktig. Her bes det om et «strategidokument for den videre utviklingen av jernbanen i Norge hvor alle nye jernbanestrekninger planlegges slik at de vil kunne inngå i et høyhastighetsnett mot Bergen, Trondheim, Gøteborg og videre ut i Europa. For å unngå feilinvesteringer i det vi bygger må alle strekningsvise utredninger gjøres nå.» http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=274 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=274 05.04.2017 Tredje rullebane på Gardermoen inn bakdøra? Spørsmålet om tredje rullebane på Gardermoen er omgått i regjeringens forslag til NTP. For å bli gjennomført utenom behandling i NTP? http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=273 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=273 05.04.2017 Dobbelt så mye til vei som til jernbane? I flg. regjeringens pressemeldinger om NTP er det til vei totalt avsatt 659 mrd og til jernbane totalt 319 mrd. Dvs. at vei får over dobbelt så mye som jernbane. http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=272 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=272 24.03.2017 Kronikk i Klassekampen: Lyntog – et nødvendig klimatiltak Moderne og konkurransedyktige høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept vil elektrifisere store deler av dagen fly-, bil- og godstrafikk. Utredning viser at høyhastighetsbaner Oslo – Trondheim, Ålesund og Oslo – Bergen, Haugesund, Stavanger alene ville redusere klimagassutslippene med nesten 1,5 mill. tonn CO2 per år. Et nasjonalt nett, og videre til Sverige, vil trolig gi minst den doble effekten. I tillegg vil lyntog kutte avstandsulemper, styrke bosetting, binde Norge tettere sammen, styrke konkurranseevnen og nærings- og samfunnsutvikling. Det er på tide å komme i gang, skriver Thor W. Bjørlo, kommunikasjonssjef i Norsk Bane, i kronikken i Klassekampen 16.03.2017 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=271 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=271 19.02.2017 Stavanger, 21.02.17, kl. 19: Høyhastighetsbane over Haukeli Åpent møte 21.02. kl. 19 - 21 Liberal Café på Tou Scene, Kvitsøygt. 25, Stavanger Arrangementet er gratis og åpent for alle. http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=269 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=269