Lyntogfora viser her til EU-kommisjonens transportdirektiv «Sustainable and Smart Mobility Strategy» av 9.12.2020. Her går EU-kommisjonen inn for å tredoble persontrafikken med høyhastighetstog og doble godstrafikken på bane innen 2050, mens veiavgifter skal økes kraf­tig. Regjeringen har bekreftet at dette transportdirektivet vil legge rammer for norsk transportpolitikk framover. En har likevel lagt fram et forslag til NTP som er klart i utakt med disse føringene, siden en fortsatt ikke ønsker å realisere et moderne, landsdekkende jernbanenett og konkurransedyktige alternativ til både fly, bil og trailer. 

Les hele høringsinnspillet her!

Les den mer utfyllende høringsuttalelsen fra Lyntogfora til prioriteringer i jernbansektoren (15.10.2020).