På måndag sendte vi eit notat til Samferdsledepartementet som gjer greie for kritikken av Jernbaneverket sitt utgreiingsopplegg og behovet for ei alternativ utgreiing. Notatet kan ein laste ned her.
 
Samandraget frå notatet følgjer nedanfor:
 
Jernbaneverket (Jbv) har i sommer lyst ut seks anbudskonkurranser om utredning av ulike spørsmål om høyhastighetsbaner. Disse skal definere premissene for en ny utredningsfase fra nyttår 2011.

Slik vi ser det, har Jbv dessverre valgt et utredningsopplegg som ikke gir oss noen mulighet til å delta nå på en forsvarlig måte. Marked, traséer, konsept, tekniske spesifikasjoner, miljø og økonomi kan ikke vurderes isolert, men inngår i en helhet der alle faktorene gjensidig påvirker hverandre. Jbvs opplegg avskjærer imidlertid konsulentene fra å foreta helhetlige vurderinger. En rekke avgjørende analyser er ikke lyst ut i det hele. Konsulentene bes om å se bort fra sammenhengen med andre forhold og må t.o.m. akseptere logiske brister som grunnlag for sine undersøkelser.

Samtidig vil Jbv selv foreta avgjørende valg, til tross for manglende kompetanse. Jbv krever også en aktiv rolle i konsulentenes arbeid, slik at skillet mellom konsulentenes og Jbvs egne vurderinger blir utvisket. Alle disse føringene er i strid med departementets mandat og vil etter alt å dømme føre til feilaktige konklusjoner.

Vi vil også nevne at Norsk Bane AS gjennom oppdraget til Deutsche Bahn og egne undersøkelser har fått opparbeidet et detaljert og verdifullt plan- og analysemateriale som både Stortinget og vi ønsker skal komme til nytte. Materialet inkluderer detaljerte traséforslag i samsvar med Stortingets krav om helhetlige baner for minimum 250 km/t, bl.a. for InterCity-nettet. Materialet vil slik kunne avverge feilinvesteringer for flere titalls milliarder kroner.

Vi undersøkte derfor om vi sammen med Deutsche Bahn og evt. andre kunne levere et anbud på en helhetlig utredning, men fikk konstatert at det ville bli avvist av Jbv.

Vi mener derfor det nå er behov for en alternativ utredning. Slik ønsker vi å bidra til at Stortinget får det nødvendige beslutningsgrunnlaget til rett tid, og at feilinvesteringer unngås. Vi ber om et møte for å utdype problemstillingen.