Resultatene er svært positive:

  • Hastigheter på 270 – 300 km/t kan gjennomføres nesten over alt
  • Reisetider med 2 ½ time eller bedre til/fra Oslo
  • Banene legges til rette for flerbruk for både langdistanse-, regional-, intercity- og godstrafikk
  • 1 800 trailerturer kan spares hver dag
  • CO2-utslipp kan reduseres med 1,4 millioner tonn hvert år
  • Høy samfunnsøkonomisk effekt
  • Driften vil gi store overskudd som kan være med å betale ned investeringene i nye baner
Deutsche Bahn anbefaler derfor omgående å vedta utbygging av høyhastighetstog i Norge og gå videre med planleggingen.
Stortingets transport- og kommunikasjonskomité har vist et sterkt engasjement for høyhastighetstog og ba i vedtak både 30.11.07 og 04.12.08 om flere utredninger til behandlingen av Nasjonal Transportplan. Utredningen fra Deutsche Bahn gir Storting og Regjering et nytt og grundig utarbeidet beslutningsgrunnlag.  Deutsche Bahn er et av Europas største jernbaneselskaper med høy kompetanse på planlegging, bygging og drift av høyhastighetsbaner. Vectura (sammenslutningen av de svenske statsselskapene Banverket Projektering og Vägverket Konsult) har også bistått ved kalkylen av drifts- og anleggskostnadene, mens forskningsstiftelsen IRIS har bistått ved markedsvurderingene.  
 
Vår utredning med Deutsche Bahn kan leveres komplett for alle strekninger innen høst 2010. Deutsche Bahn har i løpet av høst 2009 gjennomført en oppgradering av sin rapport, med bl.a. noen justeringer tilpasset Stortingets vedtak i NTP ang. veibygging etc. Meningen var nå å legge hele denne rapporten ut på våre nettsider, sammen med kart med beskrivelser av de foreslått traséene.
 
Men siden utredning av høyhastighetsnett i Norge nå ser ut til å bli lagt ut på anbud, ville det være uheldig om alt vårt arbeid allerede lå offentlig tilgjengelig for alle. Vi har derfor midlertidig valgt å stoppe videre offentliggjøring av utredningen og fjerne noe av detaljinformasjonen man tidligere fant på våre nettsider. Vi håper på forståelse for dette.
 
Reisetider og annen generell informasjon, blir imidlertid fortsatt liggende på nettsidene. Sammendraget kan lastes ned her.