Engasjementet av DBI
Norsk Bane engasjerte i 2008 DBI til en omfattende og detaljert utredning om lyntog i Norge. Utredning og konklusjoner skulle gjøres på DBIs eget, frie og faglige grunnlag. DBI kom til svært positive resultat for høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept og anbefalte realisering av dette så snart som mulig.
 
DBIs utredning var et viktig grunnlag når Stortinget i 2009 gjorde vedtak i Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 om videre utredninger med ”byg­ging av høy­­­hastighets­bane som siktemål der et framtidig høyhastighetstilbud ikke bare skal binde sammen de store byene, men også fange opp mellomliggende trafikk. Stortinget vedtok videre at ”det spesielt bør arbeides videre med konsepter for flerbruksbaner” for langdistanse- regional- og gods­trafikk.
 
Jernbaneverkets lyntogutredning
Jbv valgte imidlertid i sin lyntogutredning å overse disse føringene om flerbrukskonsept og utelot godstrafikk, IC-trafikk og svært mye underveistrafikk (gjennom bare 3 – 5 stasjoner underveis mot DBIs 18 – 20). Sammen med en rekke andre uheldige premisser og forutsetninger, påvirket det selvfølgelig også resultatet for Jbvs lyntogutredning i svært uheldig retning. Dette har ført til sterke kritiske kommentarer til Jbv sin lyntogutredning fra såvel Norsk Bane, som næringsforeningene i de største byene, professor i økonomi Øystein Noreng, seniorkonsulent Frian Årsnes i Pöyry, miljøvernorganisasjonene med flere.
 
I sommer innledet også Sven Egil Omdal en serie debattinnlegg i regionsavisene Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Adresseavisen med artikkelen ”Overkjørt av et langsomt tog”. Omdal gikk i rette med Jbvs lyntogutredning og skrev bl.a.: ”Men denne gang har de gått for langt. Deres utredning er så dårlig at det må undersøkes om den faktisk er resultat av ærlig arbeid.”
 
Hvorfor skjer dette nå? Og hva er Jbv sin rolle?
Vi har hatt et godt, faglig samarbeid fra 2008 til slutten av 2012. Da fikk vi de første signal om at DBI hadde hatt ”meget ubehagelige samtaler” med Jernbaneverket, bl.a. i forbindelse med ulike orienteringer om potensielle utbygginger i IC-området. Våren 2013 ble Knut Halvorsen engasjert av DBI for å jobbe inn mot det norske og Skandinaviske markedet, ikke minst med tanke på IC-prosjekter på Østlandet.
 
Sven Egil Omdals artikkel 08.06.2013 førte til et svarinnlegg i Stavanger Aftenblad 17.06.2013 fra Jernbaneverket kommunikasjonssjef, Thor Erik Skarpen. Han påstod at DBI ikke stod bak sin egen utredning. Vi stilte oss selvsagt undrende til slike påstander. Men det er ikke til å unngå å se dette i sammenheng med det som nå skjer.
 
En nærmere gransking vil være naturlig.
Hvis Jbv bruker sin markedsmakt til å true andre utredninger og konklusjoner enn deres egne til taushet, er det en forvaltningsmessig skandale som bør få konsekvenser. Sammen med en rekke andre saker som er blitt belyst av media de siste årene, er det god grunn til at Riksrevisjonen og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité kikker Jbv nærmere etter i kortene.
 
 
Ang. DBIs utredning og konklusjoner, og vår håndtering av denne, vil vi vise til flg:
 
1. DBIs konklusjoner om lyntog i Norge kommer helt og holdent fra DBI selv.
Utredningen og dens konklusjoner er da også presentert og dokumentert av DBI selv i en rekke møter og oppslag i media.
 
Listen nedenfor viser arrangementer hvor DBI selv har deltatt og presentert deres utredning. Vi tar også noen linker som eksempler på dokumentasjon av DBIs presentasjoner. Som det fremgår, har vi ikke videreformidlet andre konklusjoner enn de som har kommet fra DBI selv.
 
DBIs presentasjoner 2. – 3. juni 2009:
Presentasjoner ved  seniorrådgiver økonomi, Michael Engelskirchen prosjektleder Ottmar Grein og daværende adm. dir. i DBI, Berthold Krall, på åpne møter i Stavanger og Lillehammer og for Stortinget og Jbv/NSB i Oslo.
 
DBI er f.eks. intervjuet og avbildet i Jernbanemagasinet 6/09, under presentasjonsreisen i juni 2009, med et stort oppslag over 6 sider (s.4 - 9) der de under tittelen Start byggingen snarest! bl.a. er omtalt slik:
Etter nærmest å ha fotgått de aktu­elle traseene Oslo­-Trondheim og Oslo­Bergen/Haugesund/Stavan­ger, regnet på byggekostnader og stipulert med inntekter fra per­sontog og godstog, kommer DB International altså ut med solide plusstall for samfunnet for begge disse prosjektene.
 
Og sitert slik:
Når intervjueren spør om den job­ben DB International har gjort for Norsk Bane er noe mer enn en mulighetsstudie, bryter Grein og Engelskirchen ut i latter:
– Det er mye mer! Vi har som nevnt sett på traséføringen og det lå ikke i planen i utgangspunktet. Når det gjelder linjeføringen, er det stort sett ikke mer å gjøre. Den er utført i detalj.
 
DBIs presentasjon i Ålesund 11.02.2011
DBIs prosjektleder Ottmar Greins presentasjon og bl.a. intervjuet i Sunnmørsposten, kan lastes ned her
 
DBIs presentasjon i Gjøvik 28.10.2011, regi av Gjøvikregionen
DBIs prosjektleder Ottmar Greins presentasjon kan lastes ned her
 
DBIs presentasjon i Oslo, 11.05.2012, i regi av en rekke samarbeidende næringsforeninger
DBIs prosjektleder Ottmar Greins presentasjon kan lastes ned her
 
2. Publiseringen av den norske teksten er helt i samsvar med DBIs tyske tekst, og oversettelsen er gjort av et profesjonelt oversetterbyrå.
Det har også vært stilt spørsmål om den norske teksten som er lagt ut fra DBIs utredning, er i samsvar med den tyske. Vi  derfor legger for nå ut både den tyske og norske teksten, slik at de som måtte ønske det selv kan kontrollere dette. DBIs utredninger kan lastes ned fra vår nettside.
 
Bildet er tatt på Moelv stasjon under DBIs rundreise i Norge i juni 2009. Fra venstre: kommunikasjonssjef Thor Bjørlo i Norsk Bane AS, adm.dir. Berthold Krall, prosjektleder Ottmar Grein og seniorkonsulent Michael Engelskirchen (alle tre fra Deutsche Bahn International).