EU-kommisjonen utga denne uken en hvitebok kalt ”Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system”.  Hviteboken inkluderer 40 initiativer for bygging av et konkurransedyktig transportsystem i EU som samtidig sikrer en reduksjon i CO2-utslipp i transportsektoren med 60% innen 2050.

For å nå 60%-målet setter EU-kommisjonen ti mål, derav bl.a.:
  • 30% av biltrafikk på strekninger over 30 mil skal skifte til jernbane eller sjøtransport innen 2030, og mer enn 50% innen 2050. Dette vil kreve utvikling av hensiktsmessig infrastruktur.

  • Et europeisk nettverk av høyhastighetstog skal være ferdig innen 2050. Innen 2030 skal lengden på eksisterende høyhastighetsnettverk tredobles, og et tett jernbanenettverk skal eksistere i alle EU-land. Innen 2050 skal mesteparten av persontrafikken på mellomdistansestrekninger gå på jernbanen.

  • Alle viktige flyplasser skal være tilknyttet jernbanenettet – fortrinnsvis høyhastighetsjernbane – innen 2050, og alle viktige havner skal være tilfredsstillende knyttet til godstransport på jernbane.
I hviteboken understrekes det at reduksjon i utslipp fra veitransport ikke alene vil kunne oppnå utslippskuttene, og at det derfor er nødvendig å satse på kollektivtransport både i persontrafikken og i godstrafikken. EU ønsker å utvikle et såkalt ”Single European Railway Area”  og planlegger store investeringer i jernbane i årene som kommer, fortrinnsvis gjennom samarbeid mellom privat og offentlig sektor.
 

EU-kommisjonen påpeker at høyhastighetstog har redusert reisetiden mellom Brussel og Frankfurt med 43%, og med mer enn 60% mellom Brussel og London. Det vises også til at reiser med høyhastighetstog kan være raskere enn med fly på distanser opp til 80 mil, og at toget er det foretrukne valget blant de reisende. Etterhvert som andre regioner i verden lanserer store og ambisiøse infrastrukturprosjekter er det avgjørende at europeisk transport fortsetter å utvikles for å beholde sin konkurransedyktige posisjon, blir det sagt.

Hviteboken finnes her