Ifølgje lyntogfora synest det som om ein i iveren til elektrifisering av samferdsla har gløymt at det allereie finst eit elektrisk drive køyretøy som er langt meir energieffektiv, arealeffektiv og kapasitets­sterk enn alternativa, nemleg moderne jernbane. Lyntogfora går grundig gjennom dei ulike føremonane eit nett av høgfartsbaner vil ha for klima, miljø og økonomi, og åtvarer mot å basere samferdslepolitikken på usikre og til dels svært problematiske teknologiske nyvinningar.

 
Les heile fråsegna frå lyntogfora her
 
Opne grafikken om energibehovet til ulike transportmidlar. 
(Denne er eit vedlegg til lyntogfora si høyringsfråsegn.)