Østlig trasé, utarbeidet av Norsk Bane og Deutsche Bahn, er derimot tilpasset 300 km/t, vil gi minst 6 minutter kortere reisetid, langt større kapasitet for godstrafikk og høyere funksjonalitet under og etter anleggsperioden enn Jernbaneverkets trasé. Det vil også være rime­ligere og imø­te­komme innvendingene fra alle hørings­instan­ser mot Jernbaneverkets trasé i fuglereser­va­tet i Vorma og Mjøsas stran­dsone. Hvorfor unngikk Jernbaneverket å gå nærmere inn på dette alternativet og å legge det frem til politisk behandling?
 
Jernbaneverkets håndtering av østlig traséforslag i god avstand fra Mjøsa framstår for oss som underlig og sterkt kritikkverdig. Det er grunn til å anta at både lokale, regionale og nasjonale styresmakter har foretatt et trasévalg for Eidsvoll - Sørli på ufullstendig og mangelfullt grunnlag.
 
I løpet av høsten skal Eidsvoll og Stange kommuner behandle reguleringsplanene for Jernbaneverkets trasé. Etter flere spørsmål om saken har Norsk Bane AS utarbeidet et notat om Jernbaneverkets behandlingen av østlig trasé. Se hele notatet her.
 
Flyfotoet er fra Mjøsstranda ved Skrårud, tatt av Hans Peder Ulvin og illustrert av Norsk Bane AS.