Reduksjon av minst 1,5 mill tonn CO2-utslipp per år
Norsk Banes utredninger med Deutsche Bahn International, viser at Dovresambandet (Oslo – Trondheim/Ålesund) og Vestlandsbanen (Oslo – Bergen/Haugesund/Stavanger), vil bidra med reduksjoner i CO2-utslipp på 1,5 mill tonn per år. Hele det nasjonale nettet vil sannsynligvis utgjøre en CO2- reduksjon på mellom 2,5 – 4 millioner tonn per år.
 
Dette kommer som et resultat av et flerbrukskonsept, som vil føre til elektrifisering av store deler av dagens fly-, trailer- og biltrafikk. Dette er et annet konsept enn i Jernbaneverkets lyntogutredning, som i hovedsak rettet seg inn mot flytrafikk, og også en veldig lav andel av denne (45 %). I Norsk Banes utredning av Dovresambandet utgjør f.eks. godstrafikken halvparten av klimaeffektene, biltrafikken en fjerdedel og flytrafikken en fjerdedel. Om man ikke inkluderer gods, nesten ingen underveistrafikk og bare en begrenset del av flytrafikken, får det selvsagt også store konsekvenser for resultatet.
 
Kan brukerfinansieres. Som også gir et svært kostnadseffektivt klimatiltak.
Norsk Banes utredninger viser at drift-, vedlikehold og investeringer kan kundefinansieres gjennom billett- og fraktinntekter, med billettpriser på omtrent dagens nivå. Jernbaneverkets lyntogutredning er med på å underbygge disse konklusjonene: Den konkluderte også med at inntektene vil drift- og vedlikehold. Det er et positivt resultat, som ikke er tilfelle ved noen andre jernbaneutbygginger i Norge nå. Utredningen hadde da lagt inn meget lave priser (som 447 kr i gj.sn. Oslo – Bergen), svært lav overføring av flytrafikk (45 %), utelatt ordinær godstrafikk og nesten all biltrafikk. Med litt andre premisser her, ville den utredningen også vist overskudd som kan dekke investeringer.  
 
Norge skal kutte 40 % av klimautslippene. Primært innen transport.
”Sundtoft lover klimakutt i Norge” heter det i en NTB-melding 12.02.2015, bl.a. gjengitt i Stavanger Aftenblad. Hun nevner fem områder og fremhever ett av dem: ”Men først og fremst skal det komme skjerpede tiltak innen transportsektoren, der utslippene i dag er høye, lover hun.”
 
Høyhastigbaner vil både kutte klimautslipp og styrke nærings- og samfunnsutviklingen.
Transportsektoren står i dag for ca. 1/3, og stadig økende del av norske klimautslipp. Høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept vil være et av de mest effektive, og kostnadseffektive, tiltakene for å få redusert norske klimautslipp.
 
Med et nasjonalt høyhastighetsnett jfr Norsk Banes planer, vil også over 80 % av befolkningen ha tilgang til nærmeste stasjon innen en time eller raskere (jfr plansje over stasjoner og reisetider). Det vil også ha enorm positiv betydning for samfunns- og næringsutviklingen i landet vårt!
 
Illustrasjonene øverst er fra en tidligere utgave av Den internasjonale jernbaneunions (UIC) brosjyre ”High speed rail. Fast track to sustainable mobility".  
Den ene (til venstre) viser at høyhastighetstog er ca. 8 ganger mer energieffektive enn fly, vel 4 ganger mer enn bil, og også mer energieffektive enn andre tog.
Den andre (til høyre) viser at lyntog har 3 – 4 ganger mindre CO2-utslipp enn fly og bil, i land hvor elektrisiteten i stor grad også kommer fra atomkraft og fossile kilder. I Norge, hvor vi for det aller meste har ren, fornybar energi, og i ferd med å få et stort kraftoverskudd fremover, vil driften av lyntog gi bortimot null CO2-utslipp.