Tog som alternativ til fly
En tilrettelegging for mest mulig togtrafikk, samtidig som det iverksettes en rekke tiltak for å redusere flytrafikken og gjøre den mer miljøvennlig, er del av SVs resept på hvordan disse utfordringene bør bli møtt i årene som kommer.
 
For egen del tilføyer vi at en interessant parallell her er at den franske regjeringen nå vil gi Air France forbud mot kortdistanse innenlands flyreise der togene tilbyr en reisetid på 2t 30 min eller mindre. Dette som krav i forbindelsen med en korona hjelpepakke på 7 mrd. EUR. 
 
Tog før vei
Forslaget til SV innebærer også at det først må bygges jernbane, før man vurderer å bygge nye veier på de samme strekningene. Og at det i større grad bygges to- og trefelts veier i stedet for firefelts motorveier.
 
«En firefelts vei krever store arealer. Med kantsoner blir bredden fort 50-60 meter. Når vi vet at det bare i 2020 vil bli åpnet rundt 50 kilometer ny firefelts motorvei, vil dette gi et nedbygd bruttoareal på cirka 2.800 dekar eller 2,8 kvadratkilometer», heter det i forslaget til Grønn ny deal.
 
Rask realisering
I følge oppsalget i Dagsavisen ønsker SV å legge til rette for en mulig realisering av høyhastighetsbane Oslo – Bergen/Stavanger, høyhastighetsbane Oslo – Trondheim og Nord-Norgebanen innen 2031.
 
Bygging av jernbane som motkonjunkturtiltak
Nævra er ikke i tvil om at det vil være riktig at bruke mye penger på mer jernbaneutbygging i en situasjon med enorm arbeidsledighet og store økonomiske problemer for mange virksomheter, på grunn av koronakrisen.
 
– Det å bygge mer infrastruktur på denne måten vil være et godt motkonjunkturtiltak, sier Nævra.
 
Hele artikkelen i Dagsavisen 18.05. kan du laste ned her.
 
For egen del vil vi tilføye at SVs plan for rask realisering av banene er ambisiøs, men at det pga. blant annet klima- og koronakrisen haster å komme i gang – og at det er flere eksempler på at svært rask utbygging er mulig. Men da er nettopp politisk vilje og tilrettelegging viktig. 
 
Høyhastighetsbanen Madrid–Sevilla ble bygd på 6 år etter vedtak, Kina bygde 2 000 mil høyhastighetsbane på de 10 årene fra sin første i 2007 til 2017 og Rail Baltica, Warszawa–Tallin på 87 mil (250 km/t), skal nå bygges på 6 år – og da ferdigstilles 15 år etter de første planene ble påbegynt.
 
Gjennom Norsk Banes utredning med Deutsche Bahn International (og senere  utredningsarbeid fra Norsk Bane), foreligger det detaljerte planforslag for Oslo–Bergen, Haugesund, Stavanger, for Oslo–Trondheim, Ålesund, Steinkjer, rundt 80 % av Oslo–Stockholm. Norsk Bane har også kommet langt i overordnede planer for Østfoldbanen (med Oslo – København), Grenland–Kristiansand–Stavanger og granskinger for moderne jernbane Trondheim–Tromsø (på rundt 4 timer).
 

Illustrasjonen er en faksimile av oppslaget i Dagsavisen 18.05.