Det dreier seg bl.a. om ekstremt lave billettpriser, veldig lav markedsandel i forhold til fly og utelatelse av gods-, InterCity og annen regionaltrafikk. Sistnevnte står også i skarp kontrast til Stortingets vedtak, som ba om at det spesielt arbeides med høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept.
 
For banen Oslo – Bergen, Haugesund, Stavanger vil driftsinntektene øke med 8,2 mrd kr årlig, fra 2,722 mrd kr til 10,92 mrd kr, med forutsetninger som er mer i tråd med Stortingets anbefalin­ger fra NTP og statsbudsjett i 2009 og 2010. Tilsvarende vil gjelde for andre banestrekninger.
 
Dette viser at høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept ikke bare vil dekke drift og vedlikehold av tog og baner, men også gi et overskudd som betaler ned investeringene.  
 
 
Last ned vårt notat med nærmere oversikt og beskrivelse av dette.