Felles pressemelding:
Fremtidsrettet IC- og høyhastighetsutbygging! Nei til redusert fart!
 
I Aftenposten 06.12.2012 går Jernbaneverket ut med forslag om å redusere farten for utbyggingen i IC-området fra 250 km/t til 200 km/t og samtidig legge utbygging av høyhastighetsbaner død.
 
Vi må spørre: Hvor kortsiktig skal det være mulig å tenke når man skal forvalte mange titalls milliarder av samfunnets midler. Og hvorfor skal vi gang på gang, år etter år, oppleve at Jernbaneverket direkte motarbeider Stortingets gjentatte vedtak om en mer moderne og fremtidsrettet norsk jernbane, basert på høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept?
 
EU vil tredoble sitt høyhastighetsnett innen 2030 (jfr. hvitbok samferdsel, mars 2011) for å redusere avstandsulemper og bedre konkurranseevnen på en samtidig smart, effektiv og bærekraftig måte. Tilsvarende tenkning er også i Norges interesser.
 
Høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept, tilrettelagt for både person- og godstrafikk, vil binde Norge tettere sammen, skape større og sterkere bo-, arbeids- og kompetanseområder, redusere avstandsulemper i Norge/til Europa og styrke konkurranseevnen. Skulle vi derimot bli stående utenfor, som en hvit flekk på det Europeiske høyhastighetskartet, vil det bare kunne forsterke Norges eksisterende avstandsulemper.
 
Vi vil derfor gjerne få påpeke flg:
 
1) Investeringer i jernbanen må ses i sammenheng med markeds- og inntekts- og utviklings­muligheter. Det er en selvsagt forutsetning i næringslivet, og må også være det for norsk jernbane. 200 km/t i IC-nettet reduserer sterkt markeds-, inntekts- og utviklingspotensialet.
 
2) Tid er penger, også for næringslivet. Det betyr svært mye for næringslivet å få redusert reisetider og norske avstandsulemper mest mulig. Og: Hvis jernbanen skal være attraktiv for brukerne i næringslivet, må den være konkurransedyktig. Hvis jernbanen er interessert i næringslivet, må den gi et tilbud som brukerne i næringslivet er interessert i å benytte.
 
3) Det er viktig for hele Norge å skape en raskest mulig forbindelse for gods- og person­transport mellom verdiskapingsaksen langs Midt- og Sør- og Vest-Norge og forvaltnings- og serviceaksene på Østlandet. En moderne Ringeriksbane tilrettelagt for IC-tog bør være en naturlig del av dette. Planene for høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept for lang­distanse-, regional-/IC- og godstrafikk som er utarbeidet av Deutsche Bahn viser at det er mulig å gjøre dette på en effektiv måte som gagner hele landet.
 
4) Det er avgjørende at Østfoldbanen og Oslo - Ski planlegges og bygges etter en helhetlig strategi som en del av en fremtidig skandinavisk høyhastighetslinje, slik Stortinget også vedtok i statsbudsjettet for 2010 (jfr. Innst. 13 S, 2009–2010). Med den kombinerte vei- og jernbanetunnelen som bygges mellom Danmark og Tyskland under Fehmarn Belt, vil det også åpne opp en sammenhengende forbindelse videre til Europa.
 
5) Deutsche Bahn har allerede i sine planer lyktes i å integrere IC- og høyhastighetsnettet med en hastighet på ca. 270 – 300 km/t i persontrafikken. (Godstrafikken med 100 – 120 km/t for de tyngste togene om natten og 160 km/t for litt lettere tog på dagtid). Deres utredning viser også svært positiv samfunnsøkonomisk nytte og et positivt driftsoverskudd som kan betale ned investeringer for høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept. Vi konstaterer at Jernbaneverket ikke kan eller vil gjøre tilsvarende. Vi ber derfor om at Deutsche Bahns planer snarest mulig inkluderes i det videre arbeidet med IC- og høyhastighetsnettet, inn mot bl.a. behandlingen av Nasjonal Transportplan 2014 – 2021.
 
6) En helhetlig planlegging av høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept vil kunne gi en vinn/vinn-situasjon for både Østlandet og resten av landet. For brukerne i IC-nettet vil gevinsten bli kortere reisetider og langt flere avganger enn ellers mulig, bl.a. som følge av overført fly- og annen langdistansetrafikk inn i samme nett.
 
 
Vi konstaterer at flere politikere fra ulike parti i Stortinget allerede har gått ut kritisert Jernbaneverket for å redusere ambisjonene for IC- og høyhastighetsutbyggingen. Vi er glade for at vi har fremsynte politikere på dette feltet, og vil gi dem vår fulle støtte i det videre arbeidet for en moderne og fremtidsrettet høyhastighets jernbane i Norge!