Vi håper at dette perspektivet følges opp, ytterligere understrekes og utvides i den videre behandlingen i Stortinget. Her ligger store muligheter for Norge og norsk jernbane! 

Kap 3.4.3. "Ambisjoner for jernbanen" kan lastes ned her.
 
Hele NTP kan lastes ned her.
 
Det er svært viktig med en slik mer helhetlig tenking for strekningsvise utredninger for høyhastighets jernbane – og erkjennelsen av at det haster!
 
Høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept vil gi reisetider på rundt 2 ½ time eller raskere mellom Oslo og alle steder fra Trondheim og sørover knyttet til banenettet – og tilsvarende mot Stockholm og Gøteborg/København.
 
Dette inkluderer 8 – 10 stopp. Et konkurransedyktig tilbud gir høy frekvens, som igjen gjør det mulig å inkludere 18 – 20 stasjoner per strekning, i et varierende stoppemønster. Dette styrker tilbudet i regional- og IC-trafikken med raske tog og mange avganger – og bygger større og sterkere bo-, arbeids- og kompetanseområder.
 
De nye, dobbeltsporete banene vil gi en helt ny kapasitet og regularitet for godstrafikken, samt redusere frakttidene til 5 – 6 timer til Oslo fra Midt- og Vest-Norge, over natta til kontinentet. Denne kombinasjonen av konkurransedyktig person- og godstrafikk er også veldig aktuell å utrede for Nord-Norge.
 
Utredninger viser at slike høyhastighetsbaner kan gi inntekter som dekker drift og vedlikehold av tog og baner, samt nedbetaling av investeringer. Det er viktig at investeringene som gjøres i jernbane ikke undergraver disse mulighetene, men inngår i en helhetlig plan som bygger opp om dem!