Vi vil i den forbindelse peke på at høyhastighetsbaner gir en ny mulighet til finansiering av utbyggingskostnader for jernbanene gjennom driften. Dette er konklusjonen i både Gunnar Malms utredning for den svenske regjeringen og Deutsche Bahns utredning for Norge. Flere internasjonale erfaringer bekrefter en slik mulighet.

Høyhastighetstogenes lønnsomhet kommer primært av to forhold: økt a) markedstilgang og b) økt produktivitet. Det flerbrukskonsept som Deutsche Bahns har anbefalt for Norge, vil gi et svært godt tilbud og sterk markedskraft i flere segmenter: langdistanse-, regional-, IC- og godstrafikk. Det vil øke både inntjeningen og nytteeffekten for samfunnet.

 
Dette flerbrukskonseptet er også anbefalt av Stortinget i Nasjonal Transportplan 2010 - 2019. Når togene reduserer reisetiden ned mot en tredjedel øker også produktiviteten drastisk: Både personell og materiell kan kjøre flere turer pr. dag og redusere kostnadene pr. tur og passasjer vesentlig. Tid er penger både for kunden og for driften av togene.
 
Deutsche Bahn, som har sammenlignende erfaring fra mange slike utredninger i mange land, konkluderer i sin meget detaljerte utredning for Norge med at investeringene i flere strekninger kan betales ned gjennom billett- og fraktinntekter løpet av 30 år. Dette inkluderer de aktuelle IC-områdene på strekningene. Nedbetalinga er basert på om lag dagens billettprisar med ei gjennomsnittsinntekt per reisande og kilometer på kr 1,50, dvs. kr 750 Oslo - Trondheim, kr 620 Oslo - Bergen og kr 750 Oslo - Stavanger. Beregningene for samfunnsøkonomisk nytte/kost viser at samfunnet får igjen 2 kroner for hver krone som investeres.
 
Mulighetene for hel eller delvis egenfinansiering gjennom driften vil også påvirke mulighetene for prosjektfinansiering og evt. delfinansiering via private investorer eller banker. Driftsinntektene vil også dekke all drift, vedlikehold og fornying av bane og tomateriell, og slik redusere de årlige bevilgningene til dette i statsbudsjettet med flere milliarder kroner årlig. De samfunnsøkonomiske beregningene viser i tillegg høy nytteverdi for næringsliv og samfunn.
 
Høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept kan slik berge jernbaneinvesteringer fra nedskjæringer og i stedet bidra til økt investeringstakt og raskere utbygging. 
 
Bildet viser det tyskproduserte ICE3, montert inn i et bilde fra Raumabanen i Romsdalen. Toget er i bruk i ulike varianter i bl.a. Spania, Nederlandene, Russland og Tyskland. © Norsk Bane AS / Deutsche Bahn.