Noreng skriver i innledningen:
Hensikten med dette notatet er en kritisk gjennomgang av Jernbaneverkets utredning om høyhastighetsbaner i Norge. I korthet har Jernbaneverket ikke fulgt Stortingets oppdrag, men har i stedet fulgt et snevrere mandat fra Samferdselsdepartement og avlevert en studie med andre forutsetninger enn de som ble lagt av Stortinget. I forhold til Stortingets oppdrag er Jernbaneverkets forutsetninger ufullstendige og derfor til dels uriktige. Derfor kommer utredningen til konklusjoner som ved en kritisk gjennomgang viser seg å bygge på et sviktende grunnlag. En sammenligning med utredningen fra Deutsche Bahn som bygger på forutsetninger som er mer i samsvar med Stortingets oppdrag, viser hvilke konsepter som kan la seg realisere og ikke realisere i Norge.
 
Og i konklusjonen bl.a. dette:
Jernbaneverkets utredning er blottet for strategisk tenkning om arbeidsdelingen mellom de ulike transportformene innenfor de ulike segmenter av persontransport og godstransport. Det snevre konseptet om langveis persontransport uten mellomliggende transport eller godstransport, blir ikke en gang begrunnet, og langt fra drøftet mot andre konsepter. Stortingets ønske om en utredning av flere strategiske alternativ blir ikke fulgt opp.
 
Det er nærliggende å anta at Jernbaneverket ved denne utredningen har drevet politikk for å legge debatten om høyhastighetsbaner død. I den utstrekning dette har vært tilfelle, har Jernbaneverket ikke bare fraveket Stortingets mandat, men opptrådt i direkte strid med Stortingets ønsker. Det valgte, snevre konseptet, er det som minst lar seg realisere. Et flerbrukskonsept i tråd med Stortingets oppdrag, ville være vesentlig mer robust. Dette har Jernbaneverket valgt å se bort fra.
 
Etter mange tiår med utilstrekkelige investeringer i veier og jernbaner står Norge overfor en samferdselskrise. Et økende transportbehov møter en utilstrekkelig infrastruktur. Belastningen ved forsinkelser innebærer et samfunnsøkonomisk tap. Når jernbanen ikke kan møte etterspørselen etter godstransport, blir saldoen et ytterligere press på et allerede overbelastet veinett. Dessverre synes Jernbaneverket og Samferdselsdepartement å ha en utilstrekkelig forståelse av situasjonen. Utfordringen er å ta noen strategiske grep basert på et robust konsept. I samferdselssektoren står den norske staten overfor alvorlige og voksende problemer. Pengene finnes, nå står det på tenkningen og beslutningsevnen.
 
Intervju med Øystien Noreng i Dagsavisen kan lastes ned her.
 
 
Illustrasjon: Professor Øystein Noreng. Kilde: Handelshøyskolen BI sin nettside.