Lyntogfora skriver blant annet: "Jernbanens store økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige potensial ligger i konkurransekraftig langdistansetrafikk. Når Jernbanedirektoratet og Bane NOR overser dette, og stor grad behandler jernbanen som en slags utvidet T-bane rundt Oslo og noen av de større byene, gir det dessverre langt dårligere resultat og måloppnåelse for jernbanen og samfunnet enn det som ellers ville vært mulig.  Høyhastighetsbaner i et flerbrukskonsept for både langdistanse-, regional- og godstrafikk vil være et viktig bidrag til å nå måla i NTP 2022 – 2033 om gode bo- og arbeidsmarkedsregioner, økt konkurranse­evne for næringslivet, nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken, oppfyllelse av Norges klima- og miljømål, kostnads­effektiv transportpolitikk og vekt på samfunns­økonomisk lønnsomhet og måloppnåelse."

 Les hele høringsuttalelsen her.

Kartutsnittet viser mulige reisetider til og fra Oslo, men er begrenset til en mindre del av Østlandet. Se her for hele kartet.