Takket være tilskudd fra Grensekomiteen Østfold-Värmland, Østfold fylkeskommune, Indre Østfold Regionråd og Indre Østfold Utviklingsfond kunne Norsk Bane AS i 2011 enga­sjere Deutsche Bahn International [1] til fase 1 av utredningen om høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm.
 
Som i tidligere utredninger har Deutsche Bahn International fått bistand fra svenske Vectura AB til beregningen av bygge- og driftskostnader. I tillegg har Vecturas kunnskaper om det svenske banenettet og om utviklingsplanene for dette nettet stor betydning for denne høyhastighetsutredningen.
 
Utredningens fase 1 er begrenset til å vurdere aktuelle trasékorridorer for høyhastighetsbanen og foreta en siling. Dernest å utarbeide et detaljert forslag for en trasé fra et passende avgrenings­punkt ved Ski via indre Østfold til grensa mot Sverige, selv om silingsprosessen skulle konklu­dere med en annen anbefaling for høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm enn gjennom indre Østfold. Et slikt traséforslag vil uansett ha betydning for utviklingen av jernbanenettet i Norge.
 
I fase 2 tar en sikte på å fullføre undersøkelsene. Det inkluderer et de­tal­jert traséforslag for hele strekningen Oslo – Stockholm, trafikkprognoser for gods- og person­trafikk, forslag til drifts­pro­gram, kalkyler av anleggskostnader og driftsøkonomi, samt bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhets­analyse.
 
Norsk Bane AS er glad for muligheten til å kunne utrede høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm og håper utredningens fase 1 vil kunne gi grunnlag for en snarlig oppfølging med utredningens fase 2.
 
 
[1] Deutsche Bahn International GmbH er Deutsche Bahns heleide datterselskap som tar seg av Deutsche Bahns plan- og analyseaktiviteter i utlandet.
 
Bildet er tatt ved Spydeberg, fra boligområdet ved Lundeby mot boligområdet Lundsåsen (til venstre) og gården Lund (til høyre). I dette området og fram mot gården Løken (i bakgrunnen) foreslår Deutsche Bahn International en trasé for høyhastighetstog, i kulvert (betongtunnel) sør for boligene til venstre. Reisetida mellom Spydeberg stasjon og Oslo S vil kunne komme ned i 18 minutt med ett opphold underveis.