PRESSEMELDING:
 
I flg. NRK ( http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7091698 ) sier statsminister og samferdselsminister at JBV skal ”utrede planer for utbygging av jernbanen til flytogstandard i InterCity-triangelet. Ut­redningen skal stå ferdig før Stortingets behandling av den nye nasjonale transportplanen i 2013.”
 
Flytoget er kjent for topp service og høy punktlighet. Det er svært positivt om det blir gjeldende for hele IC-området (strekningene mellom Skien, halden og Lillehammer) og jernbanen generelt. Men hvis Stoltenberg mener at banene i IC-området skal dimensjoneres for samme hastighet som Flytoget kjører i dag, er det grunn til å rope varsku. Det er i så fall klart i strid med Stortingsvedtak, regjeringserklæringen Soria Moria 2 og internasjonal ut­vik­ling for jernbanen.
 
I Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 vedtok Stortinget en utredning av høyhastighetsbaner ”med bygging som siktemål”. Det er også tatt med i regjeringserklæringen Soria Moria 2. Stortinget presi­serte at utredningen skulle være ferdig i god tid før behandling av neste NTP i 2013. Stortinget under­streker videre i budsjettvedtak for 2010 ”at hastighetsdimensjoneringen for nye linjer og strekninger som kan tenkes å inngå i et framtidig høyhastighetsnett, skal være minimum 250 km/t.”
 
I praksis vil dette si hele IC-nettet, som vil danne en sentral del av et nasjonalt høyhastighetsnett i Norge. Stortingets krav er i realiteten meget moderat, da utviklingen internasjonalt har gått mot minst 300 km/t, noe som også bør være målet i Norge.
 
Vi vil også påpeke at Deutsche Bahn allerede har ferdig utredet detaljerte traseer for 300 km/t på IC-strekningene Oslo – Lillehammer (og videre helt til Trondheim) og Oslo – Drammen – Kongsberg – Skien (og videre til Bergen, Haugesund og Stavanger via Haukeli). Sistnevnte inkluderer ny bane i Vestkorridoren med ny Oslo-tunnel via Majorstua og reisetid Oslo S – Drammen på 18 minutter. For de øvrige IC-strekningene har planleggingen for samme høyhastighetsstandard kommet så langt at den om ønskelig kan fullføres i løpet av 2010.
 
Dagens flytogstandard er derimot toppfart 210 km/t med flaskehalser for bl.a. 160 km/t ved Lille­strøm og 110 km/t vest i Romeriksporten.  Å bygge IC-området etter en slik standard vil være i strid med Stortingsvedtak om minimum 250 km/t, et kraftig tilbakesteg i forhold til dette og et feilgrep i forhold til behovene for fremtidens jernbane i Norge. Det vil da være grunn til å stille spørsmål om:
  • Hvorfor bruke tre år på å planlegge for en lavere standard enn Stortinget har vedtatt når Deut­sche Bahn og Norsk Bane kan levere i tråd med Stortinget høyhastighetsvedtak allerede
    i 2010?
  • Hvis problemet er at Jernbaneverket mangler kompetanse, slik Jernbanedirektøren selv har sagt, hvorfor skal en da ikke bruke den internasjonale kompetansen som allerede finnes?
  • Skal politiske ambisjoner tilpasses til hva Jernbaneverket kan levere av utredninger, eller skal utredninger leveres i hht. internasjonal utvikling og politiske vedtak?
  • Da Gardermobanen sto ferdig i 1999 lå standarden allerede i etterkant av utvikingen i Europa,  om den var aldri så ny i Norge. Skal Norge 20 år senere henge fast i samme standard, mens jernbanen i Europa ellers hatt en rivende utvikling mot høyere fart og kortere reisetider?
Vedlagt følger plansje over aktuelle reisetider nasjonalt og i IC-nettet med høyhastighetsstandard (last ned her).
 
For mer informasjon, kontakt oss kommunikasjonssjef Thor W. Bjørlo (90 10 19 26), daglig leder Jørg Westermann (91 77 24 68 ) eller e-post: post@norskbane.no 
 
Last ned pressemeldingen som pdf-fil her (371 kB, inkludert vedlegg.