Debatten pekte også på kommunenes og næringsforeningene engasjement. Fra næringsforeningene i Trondheim, Ålesund, Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Vest-Telemar og Oslo sitt seminar om høyhastighet i Oslo 14.11. ble det bl.a. vist til utsagnene fra økonom Frian Årsnes i Pöyry om at det var relativt lett å komme frem til resultater som støttet opp under Deutsche Bahns analyse, og ditto vanskelig å komme frem til resultater som støttet opp under Jernbaneverkets analyse, at Stortingsrepresentant Hallgeir Langeland (SV) i konferansen uttalte at han opplevde så mange manipuleringer fra Jernbaneverket i denne saken at han ville be Brennpunkt i NRK om å se nærmere på dette, med mer.
 
Dette er spennende signaler før Stortinget skal ta fatt på behandlingen av Nasjonal Transportplan.
 
Det ligger også interessante momenter i samferdselsminister Arnstads svar om at: Jeg ser også positivt på at interesseorganisasjoner engasjerer eksterne miljøer for å få utredet viktige spørsmål som de mener ikke blir godt nok belyst gjennom de statlige transportetatenes arbeid. Det er en viktig demokratisk mulighet som bør ligge der, og som bør være en premiss også for debatten. Dette er positive signal til alle de som har støttet arbeidet med utredningen til Deutsche Bahn, og for den videre oppfølgingen av dette arbeidet.
 
Vi ser fruktene vokse frem fra et tålmodig og viktig arbeid fra alle som har satt saken om høyhastighetsbaner på dagsorden. Om seier for høyhastighetsbaner er moden til å høstes inn i forbindelse med NTP, stortingsvalget til høsten, eller i løpet av neste Stortingsperiode er vanskelig å si. Men jo mer vi alle klarer å sette lys på saken, jo fortere modner den. Her har vi alle en viktig jobb å gjøre!
 


Bilde: Ingjerd Schou, Transport- og kommunikasjonskomitéen Stortinget.
Foto: Stortinget (beskåret)