Norsk Bane AS har i lang tid arbeidet med konseptutvikling, traséundersøkelser, trafikkprog­noser og lønnsomhetsanalyser for jern­baner i Skan­dinavia. Som del av dette, har vi på eget initiativ gjennom mange år arbeidet med planer også for Østfoldbanen, som del av både InterCity og «Europabanen».

Medio august 2017 fikk vi oppdrag fra «Bedre Byutvikling Moss» om jernbaneutred­ning Sandbukta–Moss–Såstad. Det har vært en utfordrende jobb, men gjennom denne rapporten mener vi å kunne presen­tere en løsning for Moss og Rygge med langt mindre inngrep, med bedre funksjonalitet og minst like god stasjonslokalisering til omtrent 5,6 mrd kr, ca. 3,5 mrd kr rimeligere enn foreliggende plan fra Bane Nor. Samtidig vil planen vi legger frem også gjøre det mulig med langt enklere og rimeligere løsninger for ny Rv 19, med trolig mindre inngrep og milliard­summer å spare også her.
 
Hovedårsaken til resultatene er en trasé i områder med bedre geologiske betingelser. For at resultatene skal kunne dokumenteres og etterprøves måtte utredningen gjennomføres med høy detaljeringsgrad. Rapporten viser også hvordan traséforslaget inngår i en plan som vil gi en langt høyere kapasitet for godstrafikken og kan bli en del av en fremtidig høyhastighetsbane.
Vi håper at arbeidet kan tas aktivt i bruk, til beste den aktuelle strekningen spesielt og for Østfoldbanen generelt.
 
Last ned rapporten i pdf her (23,5 MB).
 
Illustrasjon: Utsnitt av forslaget til trasé ved Moss. Spor i dagen er vist i rødt, og spor i fjelltunnel i grønt, kulvert i blått og broer i gult.